teknikjobb.se

Logga

Examensarbete ht 2020 - Analys och uppföljning av slamrötning på avloppsreningsverk

Ort
Utgår

2020-08-14

Ansök nu

Examensarbete ht 2020 - Analys och uppföljning av slamrötning på avloppsreningsverk

Titel: Analys och uppföljning av slamrötning på avloppsreningsverk Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Vatten och Avfall driver sedan 2013 ett gemensamt forskningsprojekt ”pilot Henriksdal 2040 (pH2040)” på försöks- och demonstrationsanläggningen; Hammarby Sjöstadsverk. I projektet studeras den framtida renings- och slambehandlingsprocessen på Henriksdals avloppsreningsverk i pilotskala. Henriksdals avloppsreningsverk håller på att byggas om för att erhålla fördubblad kapacitet och högre reningsgrad. I samband med ombyggnationen kommer slambehandlingen på Henriksdals reningsverk ställas om till termofil drift med hög organisk belastning och kort uppehållstid, något som ställer höga krav på processövervakning och – uppföljning. I pH2040 stresstestades den termofila rötningen under hösten 2019 och våren 2020 genom successivt minskad uppehållstid och ökad organisk belastning tills processen kraschade. Under sommaren och hösten 2020 upprepas samma test vid mesofila driftförhållanden. För övervakning av rötningsprocessen i pH2040 mäts bland annat pH, VFA (Volatile Fatty Acids/lättflyktiga fettsyror), alkalinitet och ammonium i rötkammaren för att bedöma hur stabil och funktionell processen är. Även gasproduktion samt gasens innehåll mäts som en indikator på rötningens status. När rötningsprocessen hamnar i obalans ackumuleras VFA i rötkammaren och alkaliniteten sjunker liksom pH-värdet. Enligt allmän kunskap ska VFA-halten öka innan pH värdet börjar sjunka och VFA-analysen ska därmed ge en tidig indikation på att processen inte mår bra. I stressförsöken som utfördes i piloten vid termofila förhållanden stämde detta inte med resultaten. Det är oklart om det berodde på processbetingelser eller begränsningar i VFA-analysen som användes. Inför den framtida omställningen i fullskala på Henriksdals reningsverk är det viktigt att veta hur vi ska följa upp och utvärdera rötningsprocessen för att tidigt upptäcka och kunna åtgärda problem.

Arbetsbeskrivning

Projektet går ut på att studera hur rötningsprocessen ska följas upp för att tidigt upptäcka obalanser mellan de mikrobiella reaktionerna och driftproblem i processen. Examensarbetet planeras att pågå parallellt med det mesofila stresstestet av rötningsprocessen i pH2040 och omfattar litteraturstudier, praktiskt arbete med provtagning och analys, utvärdering av processdata från piloten och rapportering. Målet är att ta fram riktlinjer för processuppföljning och –övervakning som är tillämpbara för slamrötning på Henriksdals reningsverk.

Examensarbetet utförs på IVLs försöks- och demonstrationsanläggning för vattenrening; Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm.

Kontakt

För frågor om projektet kontakta Klara eller Sofia. Ansökan skickas senast 14 augusti till:

  • Klara Westling, IVL, westling@ivl.se, 010-7886631
  • Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, andersson@svoa.se, 08-522143336                                                                                                

MSc thesis project autumn 2020

TitleAnalysis and monitoring of anaerobic sludge digestion at WWTPs

Background

IVL Swedish Environment Institute and Stockholm Vatten och Avfall has, since 2013, a joint research and development project ”pilot Henriksdal 2040 (pH2040)” at the R&D facility; Hammarby Sjöstadsverk. In the pH2040 project, we operate a 1:6700 pilot scale copy of the future Henriksdal WWTP, both wastewater and sludge treatment. Henriksdal WWTP is currently under construction to upgrade its facility to double the capacity and to achieve a higher degree of purification. This upgrade includes the sludge treatment to be changed to thermophilic digestion with high organic load and shorter retention time; a process that demands superior process monitoring and evaluation.

Between autumn 2019 and spring 2020, we have carried out a so-called crash test with thermophilic digestion, by gradually reducing the retention time and increasing organic load, until the process finally crashed. The digester has now been filled with new inoculum again, and we are ready to start a new crash test with mesophilic operating condition from summer 2020. In order to continuously monitor the digestion process in pH2040, we regularly measure pH, VFA (Volatile Fatty Acid), Alkalinity and Ammonium in the digestion chamber. Assessments of these values, together with gas production- and gas contents measurements, give an overall indication of the status of the digester.

Any imbalance in the digestion process leads the VFA in the digester to accumulate, and Alkalinity and pH values to fall. The commonly accepted understanding is that the VFA content should increase before the pH values start to fall, and therefore, a continual VFA analyses can function as early warning for a process failure. However, this was not the case during our first crash test. Further study is required to conclude if this was due to the condition of the process, or the limitation of the type of VFA analyses that was being performed. Prior to the transition to thermophilic digestion in the fullscale process at Henriksdal WWTP, it is vital to understand how best to follow up and evaluate the digestion process, in order to detect and correct problems early.

Scope

The scope of this thesis project is to further study how the digestion process should be followed up and evaluated. In other words, you will help us find the key to detect any possible imbalances of the microbial reactions and operational problems in the process.

The thesis project is to be carried out alongside the mesophilic crash test of the digestion process in pH2040, and should include literature studies, practical work with sampling and analysis, evaluation of the process data from the pilot, and reporting. The goal is to develop guidelines for process monitoring which will be applied in the full-scale digestion at Henriksdal WWTP.

Contact

If you have questions, contact Klara or Sofia. The application should be sent before 14th of august to:

  • Klara Westling, IVL, westling@ivl.se, 010-7886631
  • Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, andersson@svoa.se, 08-522143336
 

Dela detta jobb

Logga
Examensarbete ht 2020 - Analys och uppföljning av slamrötning på avloppsreningsverk

Stockholm vatten och avfall